prev

Schleierschwanz-Goldfisch

Veiltail Goldfish

next


Minikite: Schleierschwanz (WeiFang) /  Veiltail (Weifang)

Minikite  ( 8.5 X 17cm)Seidenpapier, Bambus, Naehfaden  (paper, bamboo spline, thread)

WeiFang 2004
Copyright 2008 ff: Hans P. Boehme